หน้าแรก แนะนำภาค บุคลากร หลักสูตร งานวิจัย ติดต่อ
 

 

    ข่าวประชาสัมพันธ์
    
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเมธาวี พงษ์พระเกตุ นิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเภสัชและพิษวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยาที่ได้รับทุน Erasmus mandus ประจำปี 2561 ไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัย ณ University of Pisa ประเทศอิตาลี

หลักสูตรเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
โครงการให้บริการตรวจวิเคราะห์ยาและสารตกค้างในวัตถุดิบอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว   

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ข้อมูลจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล มก.)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ข้อมูลจาก บัณฑิตวิทยาลัย มก.)
สมาคมสารพิษจากเชื้อรา
   
    เอกสารประกอบการสอน
book_saranya saranya 2 book_napassorn
  เอกสารประกอบการสอน: สารกำจัดศัตรูพืช ผศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ   เอกสารประกอบการสอน: ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินปัสสาวะ ผศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ   คู่มือการใช้เครื่องมือพื้นฐาน: นภสร เผ่าชูศักดิ์

 

  Link สำหรับบุคลากร
  - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
  - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - E-Office
  - ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์
  - ระบบภาระงานอาจารย์
  - ระบบโครงการวิจัย มก.
  - ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  - ระบบรายงานเกรด
  - ระบบประเมินการเรียนการสอน
  - ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
  - Smart PMS
  Link แนะนำ
  - สมาคมสารพิษจากเชื้อรา

 

หน้าหลัก /แนะนำภาควิชา/ บุคลากร /งานวิจัย / ติดต่อภาควิชา