หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี:

ชื่อภาษาไทย : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, สพ.บ.
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.

ภาควิชารับผิดชอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
รายวิชา
01505311 เภสัชวิทยาทั่วไป (General Pharmacology)
01505312 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Pharmacology)
01505413 พิษวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Toxicology)
01535574 เภสัชวิทยาทางคลินิก (Clinical Pharmacology)

หลักสูตรปริญญาโท:

ชื่อภาษาไทย :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์)


ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Veterinary Pharmacology and Toxicology)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์) ปรับปรุงปี พ.ศ.2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์) ปีการศึกษา 2564

  ชื่อ-สกุล นางสาวปฐมาวดี ขวัญกิจฤทธิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา -
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   

นิสิตเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2562

  ชื่อ-สกุล นางสาววิภาสิฐนี หวันหมัด
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Pharmacokinetic study on Danofloxacin in green sea turtles and hawksbill turtles
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นายรัฐพงศ์ สุขขีวรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Comparative study on pharmacokinetic characteristics of azithromycin in freshwater and saltwater crocodiles
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์) ปีการศึกษา 2563
โครงการเรียนล่วงหน้า

  ชื่อ-สกุล นางสาวชนิกานต์ ศรีรัตนมงคล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวบุรัสรินทร์ อิทธิสริยานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.สพ.ญ.ดร. ปารียา อุดมกุุศลศรี
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวโมนา ยาหลง
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวน้ำทิพย์ วงศ์สถิตวิไลรุ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐมน เจียรประภาส
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวมณีรัตน์ สว่างเกียรติกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์) ปีการศึกษา 2563
International Grad. Students

  Name-Lastname Miss Laut Seavchou
Advisor Assoc. Prof. Dr. Amnart Poapolathep
Thesis topic
   
   
   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์) ปีการศึกษา 2561

  ชื่อ-สกุล นางสาวธรรมาภรณ์ จันทร์โส
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Occurrence and risk of multiple mycotoxins in edible oils using LC-MS/MS method
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

โครงการสหวิทยาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพันธุวิศวกรรม ปีการศึกษา 2563

  ชื่อ-สกุล นายสุเทพ เจือละออง
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   

โครงการสหวิทยาการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพันธุวิศวกรรม ปีการศึกษา 2562

  ชื่อ-สกุล นางสาวภัทราวดี วัฒนสุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แหล่งทุนสนับสนุน
   
   
   

ทำเนียบนิสิตปริญญาโท หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์)

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

  ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐสุดา ระวีวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Pharmacokinetic features of tolfenamic acid in Hawksbill turtles
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

  ชื่อ-สกุล นายศักสิทธิ์ สุสเกต
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Multi-class antibiotic analysis in shrimp using UHPLC-MS/MS
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.รอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Pharmacokinetics of ceftriaxone in sea turtles
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

  ชื่อ-สกุล นายวันเฉลิม พฤกษะวัน
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาพิษจลนศาสตร์ของฟูซารินอน-เอกซ์และเมทาบอไลท์ (Fusarenon-X and its metabolites) ในแพะ
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวสมสกุล พวงคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การประเมินการสัมผัสสารพิษจากเชื้อราออคร่าทอกซิน เอ (ochratoxin A) ในเครื่องดื่มนำเข้าประเภทไวน์และเบียร์ในประเทศไทย
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.เมธาวี พงศ์พระเกตุ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การตรวจจับวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน และออคราทอกซิน เอในเครื่องเทศที่วางจำหน่ายในประเทศไทย
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวปภัสรา คุณเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลของไพรีทรอยด์ (pyrethroids) ในเมล็ดกาแฟต่อการบริโภค
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2556

  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.ไกรศิริ ขีดขั้น
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การสะสมและผลทางจุลพยาธิวิทยาของโลหะหนักที่มีต่อหอยในบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556
   
   
   
  ชื่อ-สกุล น.สพ.พิชเยศร์ สุขนิคม
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาพิษจลนศาสตร์และการตกค้างของเมลามีนในเป็ดเนื้อ
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556
   
   
   
  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์ In Vitro Studies on Gastrointestinal Monogastric and Poutry Model to Evaluation of Mycotoxin Binders for Efficacy of Multi-Mycotoxin by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometer
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2555

  ชื่อ-สกุล สพ.ญ. กฤติกา จันทะพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Inhibition of Aflatoxin B1 Production of Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavus by Thai Essential Oils
แหล่งทุนสนับสนุน -
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวศศิประภา ชูช่วย
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Determination of Aflatoxin B1 in Feeding Stuff Without Clean-up Step by High Performance Liquid Chromatography
แหล่งทุนสนับสนุน -
   
   
   
  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.ศศิธร ประหลาดเนตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และการตกค้างของดีออกซีนิวาลีนอลในไก่กระทง
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวนิษฐ์วรัทย์ รื่นณรงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอกซาซินในกระบือไทย
แหล่งทุนสนับสนุน กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2554

  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.กวินนาถ บูรณตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาพิษจลนศาสตร์และการตกค้างของซีราลีโนนในไก่กระทง
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และการกำหนดขนาดของยาแอมมอกซี่ซิลลินในช้างเอเซีย
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล นางสาวบุษยานรรณ เกตุแย้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การติดตามตรวจสอบการตกด้างของสารเอนโดซัลแฟนในขนและไข่เป้ด
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2553

  ชื่อ-สกุล น.สพ.ธนิต แสงเทียนชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Studies on toxicokinetics and tissue residues of fusarenon-X and its metabolites in piglets
แหล่งทุนสนับสนุน กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.สุพรรณิการ์ หาญตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกของเคมีบำบัดวินคริสตินในการรักษาเนื้องอกระบบสืบพันธุ์ชนิด transmissible venereal tumor (TVT) ในสุนัข/td>
แหล่งทุนสนับสนุน ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2552

  ชื่อ-สกุล นางสาววรางคณา กังวานศุภพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปลดปล่อยยาเซฟฟาโซลินจากลูกปัดแคลเซียมซัลเฟตให้เหมาะสม
แหล่งทุนสนับสนุน -
   
   
   

นิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2549

  ชื่อ-สกุล นางสาวนฤมล กลางแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เภสัชจลนศาสตร์และการตกค้างของยาอ๊อกซี่เตตร้าซัยคลินในกุ้งก้ามกราม
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

ทำเนียบนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรอื่น

นิสิตปริญญาเอก โครงการสหวิทยาการ สาขาพันธุวิศวกรรม ปีการศึกษา 2554

  ชื่อ-สกุล สพ.ญ.สาวิณี อุปนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Studies on Fusarenon-X-Induced Apoptosis in Mice and Jurkat Human T Cells
แหล่งทุนสนับสนุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   
   
   

นิสิตปริญญาเอก โครงการสหวิทยาการ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ปีการศึกษา 2554

  ชื่อ-สกุล นางสาวจุฑามาศ คงกระพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Toxicokinetics and tissue disposition of nivalenol in broiler chickens
แหล่งทุนสนับสนุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   
   
   

นิสิตปริญญาเอก โครงการสหวิทยาการ สาขาพันธุวิศวกรรม ปีการศึกษา 2553

  ชื่อ-สกุล น.สพ.สมัคร สุจริต
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ SDevelopment of apoptosis and changes in apoptosis-related genes expression in developing mouse brain from fusarenon-X- treated pregnant mice
แหล่งทุนสนับสนุน โทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)