บุคลากร

บุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Veterinary Pharmacology and Toxicology), University of Tokyo, Japan
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4505
อีเมล
fvetsys@ku.ac.th, aaey2000@yahoo.com

รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D.(Applied Biological Chemistry), University of Tokyo, Japan
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4512
อีเมล
fvetumj@ku.ac.th

คณาจารย์

รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Veterinary Pharmacology and Toxicology), University of Tokyo, Japan Postdoctoral (Mycotoxin and drug residues), University of Tokyo, Japan
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4516
อีเมล
fvetamp@ku.ac.th, fvetamp@hotmail.com

รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D.(Comparative Biomedical Science), North Carolina State University, U.S.A.
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4503
อีเมล
fvetpys@ku.ac.th

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dr.med.vet.(Veterinary Pharmacology), Hannover University, Germany
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4512
อีเมล
fvetnst@ku.ac.th, natthasitt@hotmail.com

ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Veterinary Medical Science, Pharmacology), U. of Illinois, U.S.A.
Ph.D. (Veterinary Medical Science, Toxicology), U. of Illinois, U.S.A.
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4502
อีเมล
fvetkni@ku.ac.th

รศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วท.บ. (ชีววิทยา) สาขาวิชาเอกสัตววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม): มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ชีววิทยา): มหาวิทยาลัยมหิดล
Postdoctoral, Center of Excellence on Environmental Health Toxicology and Management of Chemicals, Mahidol University
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4504
อีเมล
phanwimol_t@yahoo.com

ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D.(Environmental Toxicology), Hokkaido University, Japan
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4511
อีเมล
fvetasc@ku.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.ไกรสิริ ขีดขั้น

ตำแหน่ง
อาจารย์
คุณวุฒิ
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์): มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ph.D.(Environmental Toxicology), Hokkaido University, Japan
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4512
อีเมล
kraisiri.kh@ku.th
kraisiri.kh@ku.th

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวนฤมล กลางแก้ว

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ
วท.ม. (เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4517
อีเมล
fvetnak@ku.ac.th

นางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ
ผลงาน
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4520
อีเมล
anocha.p@ku.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนิตยา แจ้งโพธิ์นาค

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
โทรศัพท์
0-2797-1900 ต่อ 4501
อีเมล
fvetnyb@ku.ac.th